Prøvefelter til urteplæne i 2022

Alle vores græsplæner kategoriseres i dag som brugsplæne, hvilket populært sagt betyder, at græsset slås op til 24 gange om året, og at der kan spilles bold og kroket over det hele.

I bestyrelsen ønsker vi mere biodiversitet, mere variation for øjnene og flere oplevelsesmuligheder på vores grønne arealer, og senest i 2019 havde vi da også “flere områder med vilde blomster” oppe til debat på vores generalforsamling.

Erfaringer fra andre steder siger, at udsåning af blomster er en krævende proces, hvor græstørven skal skrælles af, hvorefter der skal rives, evt. blandes grus i jorden. Alt sammen inden man kan så blomster. Gør man ikke det, kommer blomsterne ikke op.

Når man flere gange i løbet af forår og sommer kigger nærmere efter i græsplænen, er der faktisk allerede en del blomster: mælkebøtte, krybende potentil, kongepen, rødkløver, hvidkløver, lancetbladet vejbred, almindelig syre… Så længe, vi slår græsset så ofte, får planterne bare ikke lov at komme op og sætte blomst. Vi har derfor i 2021 udført et eksperiment, som gik ud på at se hvor højt græsset bliver, og hvilke blomster, der kommer op, hvis nu græsset ikke slås en hel sæson.

Prøvefelt d. 1. oktober 2021. Der har i løbet af året været en del blomstring, men det lange græs kom til sidst til at dominere en hel del. Det er lige langt nok til at vi vil gå videre med den praksis.

Der er bestemt noget at gå videre med, men græsset bør ikke blive så højt at det lægger sig ned og bliver svært at klippe. Efter rådføring med gartneren har vi besluttet som forsøg i 2022 at lave to prøvefelter på nogle store skråninger mod øst, hvor plænen ikke bruges ret meget.

Orange og Lyserød : prøvefelter for urteplæne i hhv. 2021 og 2022.
Mørkegrøn: områder som senere kan komme i betragtning til slåning kun 1-2 gang årligt.
Fortsættelse efter 2022 er med forbehold for at generalforsamlingen godkender det.

Prøvefelterne vil blive slået en gang i 2022 – formentlig i maj. Afklippet vil blive fjernet, så der bliver mindre næring til, at græsset kan blive så højt, at det udkonkurrerer de mere lavtvoksende blomster og lægger sig ned.

For at gartnerens græsteam kan se prøvefelterne, er de markeret med pinde, hvori der er bundet en lysegrøn snor. Så snart den øvrige plæne er blevet slået for sidste gang inden vinteren, vil vi fjerne pindene, og først sætte dem op igen til marts/april inden første slåning.

Vi håber, I er glade for forsøgene.

Status på fibernet – del III

Dette opslag er primært lavet for at give de berørte beboere besked og indeholder ikke al den modtagne information.

TDC Net har på foranledning af bestyrelsen sendt en detaljeret beskrivelse af, hvor og hvordan etableringen af fiberkabler på G/F Øresundshøjs fællesarealer sker.

Den røde linje viser fiberkablets forløb. Baggrundskort © SDFE – Orthfoto forår

Røret til fiberen skydes ind under Islandshøjparken. Vejen bliver altså ikke gravet op.

Der vil blive taget belægningssten op i yderste kant af stien udfor Pilehøj 1-5, hvorefter der graves en rende til kablet. Kablet lægges ned og grus og flisebelægning retableres.

Der monteres et ekstra skab udfor Hyldehøj 41 (ved eksisterende kabelbokse, hvor den røde streg ender), og der vil blive gravet eller blæst kabel dertil.

Hvor der er græs, retableres med muldjord. Bestyrelsen vil efter retablering beslutte om der skal sås græs, blomsterblanding eller ske andet, hvor der er blevet arbejdet i overfladen.

Nyt fra Seas-Nve om LED-indsatser

Opdatering d. 11. oktober 2021: Seas-Nve har givet telefonisk besked om at de resterende LED-indsatser leveres og sættes op i denne uge. Det er udelukkende noget af Slåenhøj, som mangler.

D. 9. september 2021: Her til morgen indløb mail fra Simon hos Seas-Nve med besked om, at de første 100 LED-indsatser til udskiftning af indsatser i skotlamperne på skurene, ankommer i starten af næste uge. Seas-Nve vil – også i starten af næste uge – påbegynde arbejdet med udskiftningen hos os.

Snapshot fra video - LED indsatser