Spørgsmål og svar om ny affaldsordning

Noter fra telefonmøde med Daniel Matalon d. 1. marts 2022. Snakken var foranlediget af, at kommunen har bedt os – grundejerforeningen – om at give en status for processen. Følgende er ikke ordret gengivet. Det er redigeret og forkortet af hensyn til læsevenligheden og forståelsen.

Hvad er det, vi skal fortælle kommunen inden d. 15. marts (udskudt til d. 31. marts – red)?
Vi skal beskrive hvilke løsninger, vi peger på, og hvor langt vi er i processen. Det kan fx være to forskellige alternative modeller. Skal rest-affald og bioaffald i nogle nedgravede containere, der tømmes med sug hver 14. dag (som vi har peget på frem for overjordiske rullecontainere, red.), eller en plastbeholder på egen matrikel, der køres ud. Derudover skal I pege på, hvor de forskellige beholdere skal placeres… (regler beskrevet tidligere, og gentages ikke her).
Hvornår træder det i kraft med at adskille bioaffald og restaffald, og gælder det alle?
Efter sommerferien ’22, og ja, det gælder alle enfamiliehuse i kommunen.
Er det tidsnok, at vi på generalforsamling i slutningen af maj vedtager, hvilken løsning, det skal være?
Ja.
Har kommunen/forsyningen skraldebilerne med de fornødne rum?
Der kører allerede tilsvarende biler rundt og tømmer de øvrige fraktioner, og hvor rumadskillelsen i container og bil er den samme, som de biler, der kommer til at tømme rest- og bioaffald. Bilerne er bestilt, så de kan være klar til at komme i funktion efter sommerferien.
Når der kommer en 240 l container (~160 l til restaffald) i stedet for en 110 l papirsæk, skal vi så fortsat have ugetømning?
Nej, det er politisk besluttet, at der skal være 14-dages tømning. Har man brug for en ekstra tømning i fx sommerperioden, kan den bestilles (Det vil formentlig koste noget, red.)
Har man pligt til at køre beholderen ud hver uge?
Nej
Nogle vil kun have brug for tømning en gang om måneden, men der kan jo komme et problem med lugt?
Man kan jo emballere madaffald (I får poser), men skal dog regne med, at fisk- og kødrester osv., der puttes i poser og smides i bioaffald, kommer til at lugte, hvis det står for længe. Især, hvis det er varmt i vejret, men også i det hele taget.
Må man gerne hjemmekompostere?
Ja, alle må kompostere deres madaffald, men der er regler om rottesikre beholdere, og hvad man smide i.
Når beholderne skal tømmes, skal de køres ud til et sted. Kan der være flere forskellige placeringer pr. høj, således at vi ikke skal have op til 45 containere stående på samme lille område?
Ja, men alle placeringer skal godkendes (af kommune/forsyning, red.)
Vil det være en god idé at mærke containerne, så vi ved, hvis der er hvis?
Ja, fx med et godt vejrbestandigt klistermærke med husnummer på.
Vil vi skulle vi betale mere eller mindre for den ny løsning?
Affaldsgebyret er det samme for alle borgere. Fredensborg Kommune har valgt den solidariske model. I øjeblikket betaler vi for noget, vi ikke har, nemlig afhentning af kildesorteret pap, metal og plast.
Vi bliver forsynet med affaldsposer til de to fraktioner. Hvordan kommer de frem?
De kan enten hentes på genbrugsstationen eller bestilles. Det bliver nemt for ejeren, altså næppe et issue.
Vi synes ikke, vi har fået så meget at vide indtil nu. Hvad skyldes det?
Der kommer først information til hver husstand med både en velkomstfolder og en sorteringsvejledning, når vi tilmelder os den ny affaldsordning. På hjemmesiden findes og opdateres information om alt, hvad der allerede gælder omkring plast, pap, metal osv.
Hvad er mulighederne for at fortryde, hvis vi vælger 240 l beholderne, men senere, fx efter to år, vil afskaffe dem til fordel for nedgravet løsning?
Det er muligt at fortryde. Vi får beholderne af kommunen. Det er standardbeholdere, der bruges i alle kommuner, så de vil endda kunne sælges videre (red: jeg har i 1998 for en lille boligejendom erstattet seks affaldsstativer med to 240 l containere. De var ikke ret dyre, 5-600 kr pr stk, så det er nok ikke der vi skal lægge fokus).
Kan vi prøve løsningen af?
Vi kan alle få beholdere på prøve, men vi skal beholde de gamle stativer, og det vil være dem, der bliver tømt, indtil kommunen går over til den ny ordning.
En overjordisk kubecontainer til fx. plast. Er det korrekt, at den tømmes med en kran på en lastbil. Dvs. den hæves op, åbnes i bunden og så ryger affaldet ned i lastbilen?
Ja
Hvad er krav til befæstelse under de overjordiske containere?
Det skal være et kørefast, men ikke nødvendigvis vandtæt, underlag. Regnvandet betragtes ikke som forurenet, så der skal ikke være olieudskiller og den slags på afløb. Det kan godt være parkeringsbelægning (som vi har på gæste-P-pladser langs Islandshøjparken, red.)
Hvor meget plads regner I med til pap?
23 L pr husstand pr uge. Til 124 husstande skal I derfor regne med 5,7 m3. Der findes en 6 m3 container.
Et spørgsmål mere om pap. Nogle mener, det kun drejer sig om papkassen fra sko købt hos Zalando og pap til TV-apparater, men hvad forventer man bliver sorteret?
Det er ALT pap, helt ned til chokoladeæsken og paphylstret til tandpastatuben.

Sorteringsvejledningen findes på hjemmesiden, https://fredensborgforsyning.dk/MitAffald/saadan-sorterer-du-korrekt/sorteringsguide

Forslag til generalforsamling er i redigeringsfasen. Spørgsmål og kommentarer kan stilles her, hvor de vil blive synlige, når de er godkendt af web-redaktøren.


GIV DIN MENING TILKENDE VEDR. PLACERING AF DE KOMMENDE AFFALDSØER

Kære alle husejere i Grundejerforeningen Øresundshøj

Efter vores vejmøde ang. affaldsøer den 11. april, har vi fået en god idé om, hvad beboerne ønsker, men vi gerne arbejde videre med at finde ud af, hvilke placeringer af affaldscontainere de forskellige højes husejere foretrækker, inden de endelige forslag til afstemning vil blive udarbejdet til en ekstraordinær generalforsamling det kommende efterår.

Vi har derfor lavet et elektronisk spørgeskema, hvis svar bestyrelsen vil se på. På denne måde sikre vi at de løsninger der skal arbejdes videre med, bliver efter det flertallet på Slåenhøj, Hyldehøj og Pilehøj ønsker sig.

Spørgeskemaet må besvares af én husejer fra hver husstand. For at medtage dit svar i det fortsatte arbejde med affaldsløsningerne, bedes du sætte dit elektroniske kryds i spørgeskemaet senest den 7. juni.

Bestyrelsen vil gennemgå svarene på Generalforsamlingen den 9. juni, kl. 18.30 i Tigersalen på Nivå Skole Syd.

Da det ikke er muligt at lægge affaldsøerne ensartet på hver af de tre høje er forslagene på de tre skemaer udarbejdet efter de ønsker der fremgik af mødet på den enkelte høj, den 11. april. Se mere information her: https://www.grf-oeresundshoej.dk/ 

Alt efter hvor du bor kan du som husejer se og give din mening tilkende i spørgeskemaerne her:

Slåenhøj: http://kortlink.dk/2bfnd

Pilehøj: http://kortlink.dk/2bfng

Hyldehøj: http://kortlink.dk/2bfnh

Tak for din deltagelse.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Oplæg til beboermøder om affaldsløsningen

NYHED: Peter og Theo har begået en video, som på en anderledes måde fortæller om, hvad det er for noget med den her affaldssortering.

Som supplement til det tidligere opslag, har vi desuden lagt nogle billeder ind herunder. De kan understøtte vores møder på søndag d. 11. april, så vi kan få en god dialog. Vi tager materiale med til møderne, men flyver det væk i aprils blæsevejr, har vi det nu også lige her.

Møderne er kl. 14, 15:30 og 17:00 på hhv. Hyldehøj, Pilehøj og Slåenhøj.

Her er det kort, som også blev vist på generalforsamlingen i nov. 2020. Rød og blå skravering viser, hvor gravning er forhindret af nedgravede rørledninger. De blå streger er regnvandsledninger. De grønne skraveringer viser, hvor bestyrelsen indtil videre har fundet det muligt at etablere affaldsøerne.

Kort over Øresundshøj – fra generalforsamlingen nov. 2020. Bemærk at størrelsen af en affaldsø er nogenlunde som vist ved de grønne kvadrater indenfor de grønne firkanter til venstre i billedet.

Vi ser frem til det videre forløb.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Ny affaldssortering

Nogle kommuner har for flere år siden indført sortering af affald i flere fraktioner. I Fredensborg Kommune skal vi i gang med at sortere vores affald i henhold til et regulativ, som er vedtaget lige for nylig – i slutningen af 2020. Regulativet siger, at vores affald skal sorteres i 10 fraktioner, som bliver indfaset over en længere periode – læs mere.

Efter møder med kommunen og forsyning og besigtigelse på vores tre “høje” er vi kommet nærmere, hvordan affaldssortering kan indpasses på Øresundshøj.

På grund af krav fra kommune og forsyning skal der etableres affaldsøer, og vores opgave er at finde ud af, hvor og hvordan. Der bliver tale om en udgift på 800-900 tusinde kr, så løsningen skal fremlægges til afstemning på generalforsamlingen. Det vil efter al sandsynlighed blive allerede den 12. maj 2021.

Det bliver altså ikke en afstemning om hvorvidt vi skal have affaldsøer eller ej, men derimod en afstemning om hvilken løsningsmodel, der samlet set er bedst – eller mindst dårlig, om man vil. Udover placeringen vil det handle om, hvorvidt beholderne skal være helt eller delvist nedgravede og om gentænkning af legepladserne, der påvirkes meget af løsningen.

Kravene fra kommune og forsyning

Vi sorterer i forvejen glas og papir, og det skal vi fortsætte med. Derudover skal der sorteres i følgende fem fraktioner: Bioaffald, plast, pap, metal og restaffald.

Løsningen skal indrettes, så den ikke forhindrer, at de sidste tre fraktioner, farligt affald, tekstiler og drikke- og fødevarekartoner kan håndteres, når der kommer retningslinjer fra kommunen.

Udgangspunktet var at sorteringen skulle ske på egen matrikel i et antal plastbeholdere til de forskellige affaldsfraktioner. Denne løsning anvendes typisk for parcelhuse og nogle rækkehusbebyggelser, men kan ikke gennemføres hos os. Forsyningen har nemlig meddelt, at afhentning af sorteret affald fra de enkelte matrikler ikke vil være i overensstemmelse med deres afhentningsregler. Reglerne siger at der højst må være 20 meter mellem skraldevognen og affaldsbeholderne, og afhentningen skal ske via befæstede arealer uden niveauspring. Det kan ikke overholdes for ret mange matrikler i Øresundshøj. Derfor peger pilen på affaldsøer.

Den foreslåede løsning

Bestyrelsen har indhentet tilbud på etablering af affaldsøer fra to leverandører af helt og delvist nedgravede affaldsløsninger – Joca og Rudbæk.

Efter diskussioner og afvejninger for og imod peger bestyrelsen på en løsning, hvori den nordlige legeplads på hver høj inddrages til en affaldsø.

På hver høj placeres:

  • To helt nedgravede affaldsbeholdere til hhv. bioaffald og restaffald.
  • Delvist nedgravede affaldsbeholdere til pap, plast og metal.

De blå affaldsbeholdere til aviser/papir og glas, som står ved indkørslen til Slåenhøj og mellem Pilehøj og Hyldehøj bliver stående, hvor de står nu. Der vil sidenhen ikke blive hentet affald fra de enkelte matrikler. Pladsen under halvtag, som nu optages af skraldespanden, frigøres til andre ting, vi selv hver især kan bruge pladsen til.

Detaljer for hver høj omkring flytning af legeredskaber er ikke på plads endnu. Vi arbejder også videre med muligheden for indhegning af legepladserne, som der blev udtrykt ønske om på generalforsamlingen i 2020.

Vi ser frem til at drøfte forslagene med beboere på hver høj på udendørs møder inden generalforsamlingen, og efter bedste evne imødekomme spørgsmål og kritik. Dette vil finde sted:

Søndag d. 11. april

  • kl. 14:00 på Hyldehøj
  • Kl. 15:30 på Pilehøj
  • Kl. 17:00 på Slåenhøj

Affaldssortering i Grf-Øresundshøj

Fra foråret 2020 indfører Fredensborg Kommune en ny affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få hentet plast, pap, glas og metal tæt ved hjemmet.

I den forbindelse vil alle husstande som udgangspunkt får udleveret affaldsbeholdere til sortering af affald.

Kommunen og Fredensborg forsyning stiller dog krav om, at der max. må være 20 meter fra den enkelte husstand og ud til det punkt på vejen, hvor renovationsbilen holder. Dette krav kan ikke overholdes for alle vores rækkehuse og derfor stiller kommunen krav om, at der i stedet for skal etableres affaldsøer (en for hver ”høj”).

Bestyrelsen er pt. i gang med at undersøge potentielle steder for placering af affaldsøerne og er i gang med at indhente tilbud fra flere entreprenører. Udformningen af affaldsøerne skal overholde bestemte krav fra kommunen og Fredensborg Forsyning. Den endelige placering af øerne og udformning af disse skal godkendes af myndighederne, inden de kan etableres.

På den næstkommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge projektet for affaldsøerne inkl. tilhørende økonomi. Da udgiften til affaldsøerne er relativt store, skal grundejerforeningens medlemmer godkende projektet, inden det kan sættes i gang.


Du kan læse mere om projektet på de nedenstående links, som indeholder info fra Fredensborg Kommune:

– Informationsbrev om ny affaldsordning fra kommunen
– Er adgangsvejen og affaldsøen i orden?
– Estimat af antal nødvendige affaldsbeholdere i grundejerforeningen