Udkast til forslag om ny affaldsordning m. sortering

Dette er et udkast til et løsningsforslag for en affaldssortering, der kan fungere i grundejerforeningen og samtidigt leve op til love og regulativer.

Det er ufuldstændigt i den forstand, at vi har to fuldt beskrevne løsninger, men endnu ikke har fået opdaterede priser fra leverandørerne. Derudover har vi endnu ikke formuleret forslagenes endelige ordlyd.

Læs endvidere de her tidligere indlæg, som giver god information om baggrunden.

Spørgsmål og svar om ny affaldsordning (marts 2022)
Affaldssortering i Grf-Øresundshøj (februar 2021)

Da vi er blevet klogere på mulighederne siden sidste år, har vi ændret på udformningen af affaldsøerne, så der udelukkende indgår overjordiske containere og (optionelt) fuldt nedgravede containere. En spørgeskemaundersøgelse sidste år pegede desuden på placering af affaldsøerne væk fra legepladserne, og det tager forslaget også hensyn til.

Løsningsforslagene

A. Sorteringsø til pap, plast og metal:

Ved hver af højene etableres en sorteringsø med en overjordisk container til hver fraktion. Kan variere en del i udformning og i placering, da den bliver fuldt overjordisk. Krav om en vis maksimal afstand til et vejareal, hvor renovationsbilen skal holde, giver dog alligevel en væsentlig begrænsning i mulige placeringer. Se kortbilag – links forneden.

Containerne skal stå på en ramme, som igen skal stå på et fast underlag. Det kan være underlag, som svarer til dem med halvt sten/halvt græs under gæsteparkeringerne. Renovationsvognen, der henter den pågældende fraktion har monteret en kran, som løfter beholderen op og tømmer den via bunden ned i vognens lastrum. Med de valgte placeringer skal vi fjerne/flytte enkelte træer ved overskæringerne mellem stien og kørevejen. Man skal naturligvis kunne gå hen til sorteringsøen på fliser eller asfalt. Derfor er placeringen op ad en eksisterende sti velegnet.

Prisen for A forventes at blive 300.000 – 400.000 kr.

Dertil kommer en af de to følgende løsninger, og vi kommer til at skulle stemme om, hvilken af dem, vi skal have.

  • B1 En beholder på egen matrikel til mad- og restaffald: Fredensborg Forsyning leverer til hver husstand en 240 liter todelt beholder på hjul. De to rum er til hhv. bioaffald og restaffald. Beholderen erstatter affaldsstativet med sæk. Den placeres på egen matrikel. Grundejer skal selv sørge for at beholderen rulles ud, når den skal tømmes. Forsyningen kommer fremover hver 14. dag med en renovationsvogn og tømmer de beholdere, der er kørt ud til opsamlingsstederne på de enkelte høje. Mulighederne for placering er begrænsede på grund af trapperne rundt omkring og forsyningens krav om maksimalt 20 m fra vejen, hvor renovationsbilen kører, og hen til opsamlingsstedet. På kortbilagene er stederne vist med beholdere på lige rækker, og hvilke husnumre, der sætter dem hvor. Der vil altså være flere opsamlingssteder på de enkelte høje. Senere samme dag ruller man sin beholder tilbage til egen matrikel. Pris: 0 kr, da beholderen leveres gratis.
Demonstration af placering af 240 l beholderen. Denne er dybere, end den er bred, og 10 cm dybere end skuret. Det er nok ikke optimalt at skulle dreje beholderen, inden den rulles ind eller ud (billede 3 og 4). Bestyrelsen peger på muligheden af at flytte den indvendige væg 10 cm ind i skuret. Pladsen der mistes i skuret genvindes så ved siden af beholderen, hvor man kan have en kost eller andet hængende.
  • B2 Nedgravede containere til mad- og restaffald: Der etableres en fælles affaldsø for hver høj, som vil indeholde 2 nedgravede containere til madaffald og restaffald. De graves ned for at reducere lugtgener mest muligt (jordtemperaturen er mere konstant og under 20 grader, også om sommeren). Der støbes en dyb grav i beton, og der lægges et låg af metal ovenpå. Den indvendige beholder, som formentlig vil være en kraftig “big-bag” af plast, kan løftes op af containeren, åbnes i bunden og tømmes ned i renovationsvognen. Pris: 500.000 – ? kr (en anden boligforening med 184 husstande er ved at få en fuldt nedgravet løsning til alle fraktioner fordelt på to affaldsøer. Prisen er over to mio kr, hvilket tyder på prisstigninger de senere år på den slags konstruktionsarbejde).

Kortbilag

Kortbilag for Slåenhøj

Kortbilag for Pilehøj

Kortbilag for Hyldehøj

På kortene er markeret

  • For både løsning B1 og B2: hvor sorteringsøen til pap, plast og metal bedst kan placeres.
  • for løsning B1: hvor beholdere fra hver husstand skal køres ud og placeres, når de skal tømmes
  • for løsning B2: hvor affaldsøen kan placeres, når krav fra forsyningen om tilkørselsforhold og trafiksikkerhed respekteres, og der tages mest muligt hensyn til nedgravede ledninger, parkeringspladser, legepladser og grønne arealer (nævnte i prioriteret rækkefølge).

Alternativet er…

O. Nulløsningen

Vælges ikke en af ovenstående løsningsmodeller på generalforsamlingen, vil Fredensborg Forsyning umiddelbart efter sommerferien 2022 levere tre 240 liter affaldsbeholdere til den enkelte grundejer til fraktionerne plast, pap, metal, madaffald og restaffald. Den enkelte ejer er i den model selv ansvarlig for at rulle de enkelte beholdere ud til opsamlingsstedet på forskellige dage som besluttes af Fredensborg Forsyning. Opsamlingsstederne vil være de samme som vist på kortbilagene.

Det vil blive en udfordring at have tre beholdere på sin egen matrikel. Men da denne løsning er gratis, vil vi i henhold til vedtægterne skulle stemme om at bruge nogle af vores 1,28 mio kr ( regnskab 2021) på løsning A samt på løsning B2.

Relation til andre forslag

Vælges løsning A samt B2 har vi ikke penge på budgettet i 2022 til investeringer i fx ny, billigere belysning eller etablering af de første ladestandere.

Placering af ny belysning skal afstemmes med placering af affaldsøerne. Der skal være lys ved affaldsøerne, men vi indregner ikke omkostning til dette i omkostningen til affaldsøerne, da det tidligere er vurderet, at der var lys nok på vores område – især ved landingsbanen.

Øvrige bemærkninger

Løsning A lever fuldt ud op til kravene fra kommune og forsyning. Vi har endvidere – som samlet grundejerforening – en fortrydelsesret, og beholderne kan gives eller sælges videre, hvis vi finder ud af, at vi hellere vil have en nedgravet løsning. Beholderne må ikke udskiftes med andre, da de passer til renovationsvognen.

Stemmer vi på generalforsamling i 2023 om, hvorvidt vi vil fortsætte med løsning B1, giver det en ekstra mulighed for at vedtage en nedgravet løsning, og vi/kommunen er muligvis blevet klogere på den bedste praksis for affaldssortering. I år kan vi sørge for, at der er penge på budgettet til nedgravning. Omvendt er det ikke praktisk muligt at fortryde de nedgravede containere, da de ikke vil kunne bruges til noget andet eller sælges videre.

Der er i dag opstillet ”blå containere” ved Rosenhøj og ved børnehaven til glas og aviser/papir. Disse beholdere bliver stående fremadrettet og vi skal således ikke etablere beholdere til disse to fraktioner på vores arealer.

Vi har i forslagene ikke taget hensyn til de tre kommende fraktioner: farligt affald, tekstiler og drikkekartoner m.v. Da sidstnævnte formentlig ikke bliver en selvstændig fraktion, og de andre to bliver meget lidt pladskrævende, vil vi ikke tage dem i betragtning nu.

3 Replies to “Udkast til forslag om ny affaldsordning m. sortering”

  1. Hvis vi vælger at få en 2-delt plastcontainer til at køre ud til opsamlingssted, ville det så være en god idé at få nummer på containeren, f. eks. Slåenhøj 33 =S33, så vi altid får vores egen container tilbage igen.

    1. Ja, det er da en rigtig god idé med et bogstav og nummer, som du foreslår. Vi vil sørge for, at der bliver lavet en fælles bestilling af nogle pæne, vejrbestandige klistermærker, hvor nummeret tydeligt kan aflæses. Og så skal de placeres ens 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.